• twitter
  • facebook
  • google+

De Cogas-affaire; een oproep aan gedupeerden en partijen

18 oktober 2014

De Cogas-affaire in een notendop

Cogas beëindigt samenwerking met Ziggo

Deze week heeft Cogas per brief aan abonnees laten weten dat de samenwerking met Ziggo per 1 januari 2015 wordt beëindigd. Als nieuwe partner wordt Caiway gepresenteerd. Sinds 1 juli 2014 biedt Caiway reeds het basisabonnement voor radio en televisie (TV Standaard) aan. Vanaf januari 2015 gaat Caiway ook digitale televisie-, internet- en telefoniediensten leveren.

Als gevolg hiervan worden vele duizenden Ziggo-abonnees gedwongen om over te stappen naar een andere provider.

Bent u verplicht om naar Caiway over te stappen?

Nee! Hoewel Cogas en Caiway het u middels de verstuurde brieven graag doen geloven, bent u niet verplicht om over te stappen naar Caiway. Zou u wel overstappen naar Caiway, dan bent u evenmin verplicht bij Caiway een alles-in-1 pakket af te sluiten. U maakt uw eigen keuzes.

Gaat u daarom zelf na bij welke providers u terecht kan voor televisie, internet en/of telefonie. Uw keuzemogelijkheid hangt bijvoorbeeld af van de vraag of u beschikt over glasvezel.

Reacties van gedupeerden

Gedupeerden zijn niet alleen ontstemd; zij zijn woedend. Abonnees geloven niet dat een netwerkbeheerder anno 2014 op eigen houtje kan bepalen dat een bestaande provider zomaar aan de kant wordt geschoven. Zeker gezien de ongekende mate van overlast en onrust die dat voor vele duizenden abonnees met zich meebrengt. ‘Cogas, wij kiezen zelf’, aldus deze facebookpagina die binnen enkele dagen duizenden ‘likes’ ontving. Ook de consumentenjurist ontving in een tijdsbestek van enkele uren honderden reacties van abonnees die verbijsterd zijn over de gang van zaken.

Wat kunt u zelf doen?

Druk opvoeren

Het is van belang dat u massaal laat weten het niet eens te zijn met een verplichte overstap. Klaagt u daarvoor zowel bij Cogas als bij Ziggo. Laat in uw klacht aan Cogas weten dat u het niet eens bent met de verplichte overstap; u wenst zelf te bepalen of u klant blijft bij Ziggo of niet. Laat in uw klacht aan Ziggo in ieder geval weten dat u het niet eens bent met de beëindiging door Ziggo van uw contract. U vindt de digitale klachtenformulieren hier:
http://www.cogas.nl/klachtenformulier/
https://www.ziggo.nl/klantenservice/administratie/klacht

Verder zijn er petities die u kunt ondertekenen. Hierdoor wordt de druk verder opgevoerd. Zie bijvoorbeeld http://petities.nl/petitie/cogas-klanten-moeten-keuze-hebben.

Rammel verder zo nodig aan de deur bij (lokale/landelijke) politici. Voor zover de onderhavige gang van zaken toelaatbaar zou zijn, is het hoog tijd voor verandering.

Meldingen bij de consumentenjurist

Afgelopen week heeft de consumentenjurist aan gedupeerden gevraagd zich te melden als u zich wenst te verzetten. Vanwege een overweldigend aantal reacties in korte tijd is deze oproep komen te vervallen. De animo is inmiddels duidelijk. Als u zich niet heeft gemeld, betekent dat niet dat u buiten de boot valt. De consumentenjurist zet zich in voor iedere belanghebbende, ongeacht of u zich heeft gemeld.

Houd de website in de gaten

Houd de artikelen op deze website in de gaten en lees de informatie aandachtig door. Het is van belang dat u als consument goed bent geïnformeerd.

Wat moeten Cogas, Ziggo en Caiway doen?

Oproep aan Cogas

Cogas dient zich de overweldigende kritieken aan te trekken en daar adequaat op te reageren:
- Ga met Ziggo om tafel en draag er zorg voor dat Ziggo de toegang tot het netwerk behoudt, zodat abonnees niet verplicht worden om over te stappen.
- Bied daarnaast Caiway toegang tot het netwerk in de nabije toekomst.

Cogas verschuilt zich momenteel achter contracten, maar wat te denken van de vele duizenden contracten die abonnees hebben afgesloten met Ziggo? Gezien het voornemen van Cogas om in de nabije toekomst meer providers op het netwerk toe te laten, ligt toegang tot het netwerk voor zowel Ziggo als Caiway voor de hand als een oplossing die geschikt is voor alle partijen.

De positie van Ziggo

Ziggo zou in één klap een enorm aantal abonnees verliezen. Het wekt om die reden verbazing dat Ziggo het zover heeft laten komen en toegang tot het netwerk niet afdwingt. Van Ziggo mag ter behartiging van de belangen van zijn klanten en gezien de vele duizenden contracten die voor onbepaalde tijd zijn afgesloten worden verwacht dat zij zich tegen het besluit van Cogas verzetten.

De positie van Caiway

Caiway werkt mee aan de schijn dat een overstap naar Caiway onvermijdelijk is. Caiway doet er daarom verstandig aan abonnees te informeren over het feit dat zij bij een overstap een vrije keuze hebben.

De rol van de Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Wat is de Autoriteit Consument & Markt?

De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. De Autoriteit Consument & Markt houdt in de gaten wat er speelt op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post, maar ook in het algemeen op het gebied van concurrentie en consumentenrecht.

Als een bedrijf een wettelijke norm overtreedt, dan kan de Autoriteit Consument & Markt een bindende aanwijzing geven. Eventueel kan er een dwangsom of boete worden opgelegd.

Gaat de Autoriteit Consument & Markt optreden?

De Autoriteit Consument & Markt is inmiddels op de hoogte van het besluit van Cogas. Over de vraag of er een onderzoek wordt gestart, wordt niet gecommuniceerd. Officiële berichtgevingen zullen dus moeten worden afgewacht.

In dit kader verwijst de consumentenjurist naar deze uitspraak uit april 2013 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
   ACM’s voorganger OPTA verplichtte KPN in 2011 om haar concurrenten toegang te verlenen tot haar koperen en glazen aansluitnetwerk. Door de toegangsverplichting kunnen ook andere aanbieders, die geen eigen aansluitnetwerk hebben, in de markt actief blijven. Dit vergroot de concurrentie in de markt, resulterend in meer keuze en lagere prijzen voor de consument. De rechter heeft het besluit van de OPTA vrijwel geheel in stand gelaten.
   De verplichting om toegang te verlenen werd door OPTA opgelegd naar aanleiding van een marktanalyse. Daarin werd geconcludeerd dat er zonder deze verplichtingen sprake was van onvoldoende concurrentie. KPN zou anders een te dominante positie hebben.
   De parallel met Cogas is direct zichtbaar. Het besluit van Cogas leidt niet alleen tot minder concurrentie (Ziggo verdwijnt), maar bovendien tot ongekend veel overlast.

Het feit dat e-mailadressen komen te vervallen roept ook veel vragen op. Het is de vraag of het recht op nummerbehoud bij mobiele telefoonnummers niet evenzeer zou moeten gelden voor e-mailadressen. Overstappen naar een ander e-mailadres is minstens even bezwaarlijk, zeker als dit niet het gevolg is van een vrije overstapkeuze.

Wat kan de consumentenjurist voor u betekenen?

Als Cogas en Ziggo niet tot inkeer komen, dan wel de Autoriteit Consument & Markt niet optreedt, is een gang naar de rechter of de geschillencommissie een derde weg. Dit kan zowel via een collectieve als een individuele actie.

Collectieve actie

Van de mogelijkheid tot een collectieve actie in gemeenschappelijk belang is door de wet voorzien. De consumentenjurist zoekt in dit verband samenwerking met andere instanties. Gezien de grote belangen en de complexe wetgeving die in dit verband relevant zijn, is een gedegen voorbereiding immers van belang.

Of er inderdaad een collectieve actie voor de rechter volgt, is nog niet aan te geven.

Individuele actie

Als u wordt benadeeld kunt u ook zelf optreden. Bent u bijvoorbeeld overgestapt naar Caiway, omdat u dacht dat u hiertoe verplicht was? Dan is deze overeenkomst wellicht te annuleren (beter geformuleerd: vernietigen), omdat deze door een oneerlijke handelspraktijk tot stand is gekomen. Lijdt u financiële schade doordat u verplicht bent overgestapt? Dan kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. Of deze vordering slaagt, is niet in zijn algemeenheid te voorspellen.

Consumenten die daadwerkelijk benadeeld zijn, kunnen juridische bijstand vragen van de consumentenjurist. Zie in dit verband ‘gratis juridisch advies’.

Lees voor meer informatie ook het artikel over de richtlijn consumentenrechten.

Afsluiting

Houdt u de website in de gaten. Over belangrijke ontwikkelingen wordt u zodoende collectief geïnformeerd.