• twitter
  • facebook
  • google+

Abonnement opzeggen; hoe en wanneer?

30 januari 2015

Abonnement opzeggen; inleiding

Ook als het gaat om abonnementen, kunt u zich als consument beroepen op gunstige wettelijke regels. In dit artikel zal in algemene zin worden ingegaan op de belangrijkste regels die gelden omtrent de vraag:
- of u aan een abonnement gebonden bent, en;
- wanneer en hoe u als consument een abonnement kan opzeggen.

Zit ik vast aan het abonnement?

Als u van een abonnement af wil, kan het zijn dat u hiervoor niet de regels voor opzegging hoeft te volgen. Soms bent u namelijk helemaal niet aan het abonnement gebonden.

Een abonnement komt tot stand, doordat u het aanbod van de verkoper aanvaardt. Afhankelijk van hoe het aanbod en de aanvaarding daarvan tot stand komt, gelden er verschillende wettelijke regels.

Abonnement afsluiten; algemeen

Mogelijk kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht. Zie voor meer informatie daarover het artikel over het herroepingsrecht.

Oneerlijke handelspraktijk
Een overeenkomst die tot stand komt als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk, is vernietigbaar. Dit betekent onder meer dat u van het abonnement af kunt als u bent misleid of indien u agressief bent benaderd.
   Een voorbeeld van een misleidende handelspraktijk is als er essentiële informatie op een onduidelijke of dubbelzinnige wijze wordt verstrekt, zoals ten aanzien van de prijs van het abonnement. Ook als u bedrieglijk voor wordt gehouden dat er een zeer tijdelijke (prijs)actie geldt, kan er sprake zijn van een misleidende handelspraktijk.
   Een voorbeeld van een agressieve handelspraktijk is dat er per telefoon hardnekkig en ongewenst bij u wordt aangedrongen op het afsluiten van een abonnement.

Aanvullende betalingen
Verder bent u niet verplicht tot het doen van aanvullende betalingen, als u daar niet uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan. Een standaard aangevinkte extra optie kan niet worden opgevat als een uitdrukkelijke toestemming. Stilzwijgende instemming kan ook niet worden aangenomen.
   Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een kooktijdschrift en wordt er – tegen betaling – een fondueset meegestuurd, dan hoeft u alleen voor de fondueset te betalen als u daar tijdens de bestelling van het abonnement actief en uitdrukkelijk voor hebt gekozen.

Bijkomende kosten
Voordat u een abonnement via het internet, per telefoon of op straat afsluit, moet de verkoper u op een duidelijke en begrijpelijke wijze informeren over de prijs van het abonnement, inclusief bijkomende kosten. Het gaat dan om de prijs per factureringsperiode, zoals de prijs per maand. Bijkomende kosten (zoals verzendkosten) die niet zijn opgegeven, hoeft u niet te betalen.

Abonnement via het internet afgesloten

Bestelproces
Tijdens het bestelproces moet duidelijk worden wat u bestelt. Als u per ongeluk een ongewilde optie hebt geselecteerd, moet u voor de bevestiging van de bestelling de mogelijkheid worden geboden dit te corrigeren. Had u deze mogelijkheid niet en heeft u daardoor een verkeerde bestelling geplaatst, dan kunt u het abonnement vernietigen.

Betalingsverplichting
Door de verkoper moet duidelijk worden gemaakt dat de bestelling van het abonnement een betalingsverplichting met zich meebrengt. Wordt aan deze eis niet voldaan, dan kunt u het abonnement vernietigen.
   Als u de bestelling van het abonnement bevestigt door een bestelknop, voldoet de beschrijving ‘bestelling met betalingsverplichting’ in ieder geval. Andere teksten kunnen ook volstaan, mits ze voldoende duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

Bevestiging
De verkoper moet de bestelling van uw abonnement zo spoedig mogelijk langs elektronische weg bevestigen. Het ligt voor de hand dat dit per e-mail gebeurt. Zolang u deze bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u het abonnement ontbinden.

Abonnement per telefoon afgesloten

Indien u door een verkoper telefonisch wordt benaderd voor het afsluiten van een abonnement, komt er alleen een abonnement tot stand als u de informatie na het gesprek schriftelijk heeft ontvangen en u in reactie daarop schriftelijk akkoord bent gegaan. Aan dit schriftelijkheidsvereiste kan ook worden voldaan via elektronische weg, met name via e-mail.
   De eis geldt alleen voor abonnementen inzake het geregeld verrichten van diensten en tot het geregeld leveren van elektriciteit, water, gas en stadsverwarming. Abonnementen tot levering van zaken, zoals tijdschriften, vallen niet onder deze eis.

Abonnement opzeggen; wanneer eindigt het abonnement?

Abonnement opzeggen en algemene voorwaarden

Als u vast zit aan een abonnement, maar daar zo spoedig mogelijk vanaf wil, dan kunt u het abonnement opzeggen.
   Op welk tijdstip de opzegging leidt tot de beëindiging van het abonnement, hangt in eerste instantie af van de toepasselijke algemene voorwaarden. Leest u dus de voorwaarden bij het abonnement.

Het kan zijn dat het abonnement na uw opzegging volgens de voorwaarden langer doorloopt dan wettelijk is toegestaan. Hiertegen kunt u zich verzetten.

Abonnement opzeggen en de wet

In de wet zijn de volgende regels omtrent de opzegging van abonnementen neergelegd. Bepalingen in algemene voorwaarden die in strijd zijn met deze regels, zijn vernietigbaar.

Proefabonnementen
- Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften mogen niet automatisch worden omgezet in een abonnement. Daarvoor is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.
- Andere proefabonnementen mogen wel automatisch worden omgezet in een abonnement, maar alleen als dit een abonnement wordt voor onbepaalde duur. Dit abonnement kunt u vervolgens te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Abonnementen die langer dan een jaar duren
- Veel abonnementen mogen niet langer duren dan een jaar. Abonnementen die wel langer dan een jaar duren, moeten na het eerste jaar te allen tijde kosteloos kunnen worden opgezegd, met een opzegtermijn van ten hoogste een maand. Deze regel geldt echter niet voor abonnementen waarbij dit niet redelijk is. Een voorbeeld van dit laatste kan een telefoniecontract van twee jaar zijn, waarbij de consument de mobiele telefoon er ‘gratis’ bij krijgt.

Stilzwijgende verlenging
- Stilzwijgende verlenging van abonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften is in twee gevallen toegestaan. Ten eerste als de verlenging telkens maximaal drie maanden is. Ten tweede als het abonnement wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur, terwijl deze te allen tijde kan worden opgezegd. In beide gevallen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand (in sommige gevallen mag de opzegtermijn ten hoogste drie maanden zijn).
- Stilzwijgende verlenging van andere abonnementen is alleen toegestaan als het abonnement wordt omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur, terwijl deze te allen tijde kan worden opgezegd. Wederom met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

Abonnement tussentijds opzeggen?

Het tussentijds opzeggen van abonnementen voor bepaalde tijd is in sommige gevallen mogelijk. Voor energiecontracten zijn in dit kader opzegvergoedingen vastgesteld.

Abonnement opzeggen; hoe?

Verklaring

U zegt het abonnement op door simpelweg aan de wederpartij op een duidelijke wijze mee te delen dat u het abonnement opzegt. Geef precies aan wat u opzegt en stuur uw persoonsgegevens mee.
   Deze mededeling is in beginsel ‘vormvrij’. Dit betekent dat u kan opzeggen op de wijze die u prettig vindt (schriftelijk, per e-mail, telefonisch, etc.). Als u telefonisch opzegt, is het wel verstandig om hiervan een schriftelijke bevestiging te vragen.

Als de algemene voorwaarden voorschrijven dat u het abonnement op een bepaalde wijze moet opzeggen (bijvoorbeeld per brief), dan is het verstandig dat u deze weg volgt. Daarmee wordt discussie immers vermeden.
   Maar wettelijk gezien wordt u beschermd. Zo mag u altijd het abonnement opzeggen op de wijze waarop u het abonnement heeft afgesloten. Heeft u bijvoorbeeld online het abonnement afgesloten, dan kunt u het abonnement ook online opzeggen (zoals per e-mail).

Tijdstip van opzeggen en opzegtermijn

U mag zelf bepalen wanneer u opzegt. Dit mag dus op ieder moment, en deze bevoegdheid mag niet worden beperkt. Let op dat het tijdstip van opzegging iets anders is dan het tijdstip waarop het abonnement door uw opzegging eindigt.

Houdt u rekening met de opzegtermijn. Als de opzegtermijn een maand is, dan moet u uiterlijk een maand voor de eerstvolgende mogelijkheid van beëindiging van het abonnement opzeggen.
   De opzegtermijn mag in de meeste gevallen niet langer zijn dan een maand. Ook mag de opzegtermijn van de consument niet langer zijn dan de opzegtermijn die geldt voor de wederpartij.

Abonnement opzeggen en kalendermaanden

U hoeft geen rekening te houden met kalendermaanden. Als u bijvoorbeeld een abonnement voor onbepaalde duur met een opzegtermijn van een maand op 14 september opzegt, dan eindigt het abonnement uiterlijk op 15 oktober.

Gratis juridisch advies

Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan gerust contact op. U kunt ook gebruik maken van gratis juridisch advies.