• twitter
  • facebook
  • google+

Kantonrechter procedure

Kantonrechter procedure
*Het tarief is een richtlijn, u ontvangt een passend voorstel. Als de zaak complex is, dan zal de prijs hoger uitvallen. 
- Uw zaak wordt bestudeerd.
- Er wordt een dagvaarding opgesteld.
- U krijgt gelegenheid de dagvaarding te beoordelen.
- Het geding wordt voor u aanhangig gemaakt en het proces bewaakt.
- De conclusie van antwoord wordt bestudeerd.
- U wordt bijgestaan tijdens de zitting.
- Er volgt een onpartijdige uitspraak van de kantonrechter.
- Het vonnis wordt bestudeerd en met u besproken.

Als u deze oplossing wenst te bestellen of meer informatie wilt, neem dan contact op. U kunt ook gebruik maken van gratis juridisch advies. De prijs is inclusief 21% btw. Nadat u alle gegevens hebt ontvangen en akkoord bent gegaan, ontvangt u de factuur. Deze kunt u betalen per bankoverschrijving.

Lees ook de laatste ontwikkelingen rondom de eKantonrechter!

Kosten en vergoedingen kantonrechter procedure

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten waar u altijd rekening mee moet houden als u een procedure start bij de kantonrechter. Meer informatie over de hoogte van de kosten vindt u in het document 'Kosten en vergoedingen', dat u hier kunt vinden.

Kosten kantonrechter procedure

- Gerechtsdeurwaarderskosten (voor het uitbrengen van de dagvaarding).
- Griffierechten (door het gerecht in rekening gebracht).
- Reiskosten voor het bijwonen van de zitting.
- Eventueel voor de bewijslevering: schadeloosstelling van getuigen en honorering deskundigen.
- Eventueel: een proceskostenveroordeling (als u in het ongelijk wordt gesteld).

Vergoedingen kantonrechter procedure

De partij die in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld (proceskostenveroordeling). Als beide partijen gedeeltelijk gelijk hebben, kan de rechter besluiten dat ieder zijn eigen kosten draagt (compenseren van proceskosten).
   Dit betekent dat u de proceskosten van uw tegenpartij vergoed krijgt als u in het gelijk wordt gesteld. Concreet bezien:
- De gerechtsdeurwaarderskosten worden vergoed.
- De griffierechten worden vergoed.
- De eventuele kosten voor de bewijslevering worden vergoed (getuigen, deskundigen).
- De kosten die u voor de rechtsbijstand hebt gemaakt (in dit geval de consumentenjurist) komen wel voor vergoeding in aanmerking, maar niet op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De vergoeding wordt door de rechter vastgesteld met behulp van een richtlijn (het zogenaamde 'Liquidatietarief'). Iedere proceshandeling is een punt waard (soms een halve punt of twee punten). De punten worden bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met een bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van de hoogte van de vordering. U kunt deze bedragen hier vinden (onder 'Salarissen in rolzaken'). Een voorbeeld ter verduidelijking. De consumentenjurist heeft een dagvaarding voor u uitgebracht (één punt) en de zitting bijgewoond (één punt). In totaal worden er nu twee punten toegekend. Bedraagt uw totale vordering tussen de 3.750 en 5.000 euro, dan ontvangt u een vergoeding van € 400,-. (In sommige gevallen kan door middel van het vorderen van nakosten de vergoeding nog iets worden verhoogd.)

Achtergrondinformatie kantonrechter procedure

Als u wilt weten hoe de procedure bij de kantonrechter in hoofdlijnen verloopt, leest u de onderstaande informatie. De consumentenjurist begeleidt u tijdens de gehele procedure, zodat het niet noodzakelijk is dat u hiervan op de hoogte bent.

Start kantonrechter procedure

De kantonrechter procedure start met een dagvaarding. Dit formele schriftelijke stuk wordt door de consumentenjurist opgemaakt, door de gerechtsdeurwaarder aan de wederpartij betekend en uiteindelijk ‘ter griffie aangeboden’. Door deze handelingen wordt de procedure definitief aanhangig.

Reactie tegenpartij

De gedaagde heeft de gelegenheid om te reageren op de dagvaarding. Dit gebeurt met de zogenaamde ‘conclusie van antwoord’.

Als de gedaagde niks van zich laat horen, wordt u in de regel direct in het gelijk gesteld en komt de procedure snel tot een einde.

De zitting voor de kantonrechter

In de meeste gevallen worden de partijen vervolgens door de kantonrechter uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, ook wel de 'comparitie na antwoord’ genoemd. Op deze zitting worden zo nodig extra inlichten gevraagd en zal de kantonrechter waarschijnlijk een schikking beproeven.

De zitting vindt in consumentenzaken meestal plaats bij de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Verdere proceshandelingen

Soms krijgen de partijen na de comparitie nog extra gelegenheid om te 'concluderen' of 'pleiten', waarmee wordt bedoeld dat er nogmaals op elkaars standpunten mag worden gereageerd. Dit is niet vanzelfsprekend.

Het vonnis van de kantonrechter

Nadat de standpunten over en weer voldoende zijn toegelicht, kunnen partijen aan de kantonrechter vonnis vragen. Dit kan leiden tot een ‘tussenvonnis’ of een ‘eindvonnis’. Een ‘tussenvonnis’ houdt bijvoorbeeld in dat de kantonrechter opdracht geeft om een stelling te bewijzen (daarvoor zou een getuige kunnen worden gehoord). Met een ‘eindvonnis’ doet de kantonrechter definitief uitspraak en weten partijen waar ze aan toe zijn.

Is het eindvonnis definitief?

Als de vordering niet meer beloopt dan 1.750 euro – of er duidelijke aanwijzingen zijn dat dit zo is in het geval van een vordering van onbepaalde waarde, dan is het vonnis niet ‘appellabel’. Tegen dit vonnis van de kantonrechter kan dus geen hoger beroep worden ingesteld en is definitief (hoge uitzonderingen daargelaten).
   Indien de vordering de grens van 1.750 euro te boven gaat, is het eindvonnis pas definitief als de appeltermijn voorbij gaat zonder dat er hoger beroep is ingesteld (het vonnis krijgt dan ‘kracht van gewijsde’).

Als de kantonrechter u ongelijk heeft gegeven, moet u beslissen of u in hoger beroep gaat bij het Gerechtshof. De consumentenjurist zal u hierin adviseren. Indien u het hoger beroep wil instellen, wordt u doorverwezen naar een advocaat. Voor het Gerechtshof mag u immers alleen met een advocaat procederen.

Wat gebeurt er na de definitieve uitspraak?

Indien u door de kantonrechter in het gelijk bent gesteld, dient uw tegenpartij te presteren (bijvoorbeeld uw product vervangen of u een schadevergoeding betalen). Als de tegenpartij dit niet uit eigen beweging doet, kunt u dit met het vonnis van de kantonrechter afdwingen.

Hoe lang duurt de procedure voor de kantonrechter?

De doorlooptijd van een procedure voor de kantonrechter hangt ten eerste af van de vraag of de tegenpartij in verweer komt. Als de tegenpartij niet komt opdagen – er wordt nu geen verweer gevoerd – is de geschatte doorlooptijd 6 weken of minder. Komt de tegenpartij wel op in het geding, dan zijn 75% van de kantonzaken met 6 maanden of minder afgerond. Met 12 maanden of minder is 90% van de kantonzaken afgerond. De doorlooptijd hangt bijvoorbeeld af van hoe ingewikkeld de procedure is en of er veel uitstel wordt gevraagd.

Informatie over de doorlooptijd is mede afgeleid uit het ‘Jaarplan van de Rechtspraak 2014’.