• twitter
  • facebook
  • google+

Geschillencommissie procedure

Geschillencommissie procedure
*Het tarief is een richtlijn, u ontvangt een passend voorstel.
- Uw zaak wordt bestudeerd.
- Er wordt een klacht opgesteld.
- U krijgt gelegenheid de klacht te beoordelen.
- De reactie van de tegenpartij wordt bestudeerd.
- U wordt op de zitting voorbereid.
- Er volgt een onpartijdige uitspraak van de geschillencommissie.
- De uitspraak wordt bestudeerd en met u besproken.

Als u deze oplossing wenst te bestellen of meer informatie wilt, neem dan contact op. U kunt ook gebruik maken van gratis juridisch advies. De prijs is inclusief 21% btw. Nadat u alle gegevens hebt ontvangen en akkoord bent gegaan, ontvangt u de factuur. Deze kunt u betalen per bankoverschrijving.

Kosten en vergoedingen geschillencommissie procedure

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten waar u altijd rekening mee moet houden als u een procedure start bij een geschillencommissie. Meer informatie over de hoogte van de kosten vindt u in het document 'Kosten en vergoedingen', dat u hier kunt vinden.

Kosten geschillencommissie procedure

- Klachtengeld (door de geschillencommissie in rekening gebracht).

De geschillencommissie zal verder het eventueel nog niet betaalde bedrag aan uw wederpartij van u verlangen en in bewaring nemen. Bij de uitspraak zal de commissie bepalen aan wie dit bedrag toekomt.

Vergoedingen geschillencommissie procedure

Als u (deels) in het gelijk wordt gesteld, zal uw tegenparij het klachtengeld (deels) aan u moeten vergoeden. Het tarief voor rechtsbijstand (in dit geval de consumentenjurist) kunt u helaas niet vergoed krijgen. Daar staat echter tegenover dat u niet het risico loopt te worden veroordeeld in de kosten van rechtsbijstand van de tegenpartij.

Achtergrondinformatie geschillencommissie procedure

Als u wilt weten hoe de procedure bij een geschillencommissie in hoofdlijnen verloopt, leest u de onderstaande informatie. De consumentenjurist begeleidt u tijdens de gehele procedure, zodat het niet noodzakelijk is dat u hiervan op de hoogte bent.

Het is allereerst van belang om te beseffen dat een procedure bij een geschillencommissie alleen aan de orde kan zijn als u en uw wederpartij daarmee hebben ingestemd (dit gebeurt meestal via algemene voorwaarden).

De procedure voor een geschillencommissie is voor het grootste deel niet geregeld door de wet. Dit betekent dat er een mate van vrijheid is over hoe de procedure wordt ingericht, als daarbij maar wel belangrijke procesrechtelijke beginselen zoals hoor- en wederhoor in acht worden genomen. Ondanks dat er vele verschillende geschillencommissies zijn (allen met eigen expertise), zijn deze ondergebracht bij een overkoepelende organisatie; de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Bovendien wordt elke geschillencommissie goedgekeurd door de overheid en dient een geschillencommissie aan een aantal regels te voldoen om een goede behandeling te bevorderen.

De procedure is in grote lijnen dan ook steeds hetzelfde, maar bijvoorbeeld de termijnen kunnen per commissie verschillen.

Start geschillencommissie procedure

De procedure start met het indienen van een klacht bij de geschillencommissie. De consumentenjurist stelt de klacht voor u op en wijst de juiste geschillencommissie aan.

Reactie tegenpartij

Uw tegenpartij krijgt de gelegenheid om te reageren op de klacht.

Onderzoek door een deskundige?

Als dat nodig wordt geacht, schakelt de geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige onderzoekt de klacht en stelt een rapport op. Bij sommige commissies hebben deskundigen ook de expertise en bevoegdheid om met beide partijen tot een schikking te komen.

De zitting voor de geschillencommissie

Zodra de geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, wordt er een zitting gehouden. In deze zitting beoordeelt een onpartijdige commissie de klacht. Deze commissie bestaat uit drie leden:
Een onafhankelijke voorzitter (deze voorzitter heeft ervaring met rechtspraak).
Een commissielid voorgedragen door de brancheorganisatie.
Een commissielid voorgedragen door een consumentenorganisatie.

De zitting vindt plaats in Den Haag, Utrecht, Zwolle of Eindhoven. De locaties worden vooraf bepaald en zijn niet te wijzigen. Wanneer het dossier ingepland wordt, probeert de commissie rekening te houden met de reistijd van de partijen. Een zitting duurt ongeveer dertig minuten. Het is niet verplicht om naar de zitting te komen.

De uitspraak van de geschillencommissie

Na de zitting doet de commissie een schriftelijke uitspraak.

Is de uitspraak definitief?

Tegen een uitspraak van de geschillencommissie kan geen hoger beroep worden aangetekend. Daarmee is de uitspraak definitief.

Wel bestaat er de mogelijkheid om de uitspraak van de geschillencommissie voor te leggen aan de rechter, als er aanleiding is om te veronderstellen dat de gebondenheid onredelijk is. Er moet dan wel duidelijk iets mis zijn gegaan. Ook de tegenpartij kan hiervoor kiezen.

Wat gebeurt er na de definitieve uitspraak?

Beide partijen moeten zich aan de uitspraak houden. Als u in het gelijk wordt gesteld, moet de tegenpartij presteren (bijvoorbeeld uw product vervangen of u een schadevergoeding betalen).

De tegenpartij zal in de meeste gevallen gewoon gehoor geven aan de uitspraak. Als dat niet gebeurt, zal de consumentenjurist dit eerst melden bij de overkoepelende organisatie. Als de tegenpartij blijft weigeren, kan er onder omstandigheden gebruik worden gemaakt van de nakomingsgarantieregeling of de uitspraak alsnog via de rechter worden afgedwongen.

Hoe lang duurt de procedure voor een geschillencommissie?

Gemiddeld duurt een procedure bij de geschillencommissie ongeveer vier maanden.