• twitter
  • facebook
  • google+

U wilt uw cursus annuleren..Consumentenjurist, kan dat zomaar?

Als u een door een bedrijf verzorgde cursus volgt, mag u deze cursus te allen tijde opzeggen. Als de algemene voorwaarden het niet toestaan om de cursus op te zeggen heeft u het recht om dit toch te doen. 

U gaat als cursist een overeenkomst van opdracht aan met het bedrijf, die de cursus verzorgt.

Indien u de cursus tussentijds wilt annuleren, dan mag u dit doen op grond van artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 De cursist is in dit geval de opdrachtgever en het bedrijf is de opdrachtnemer. De opdrachtgever verbindt zich jegens de opdrachtnemer een som geld te betalen in ruil voor het ontvangen van onderwijs. Deze beschrijving valt onder de bewoordingen, zoals genoemd in artikel 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

“De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan fan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.”

Als de algemene voorwaarden van een bedrijf u verbieden de cursus (tussentijds) te annuleren, dan zijn deze voorwaarden in strijd met de wet en daardoor vernietigbaar.

Het kan voorkomen, dat u bij (tussentijdse) opzegging van de cursus toch wordt geconfronteerd met de betaling van de gehele som van de cursus. Dit is niet toegestaan en de opdrachtnemer (de onderwijsinstelling) heeft alleen recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van een loon. Dit loon is wel afhankelijk van de volbrenging van de opdracht.

Als iemand bijvoorbeeld een zes maanden durende cursus Spaans volgt, mag hij of zij dit dus altijd opzeggen. Het maakt niet uit of de cursist na twee dagen of na vier maanden opzegt.

Als de onderwijsinstelling nu zegt, dat bij opzegging na het volgen van twee dagen cursus, het gehele cursusgeld is verschuldigd, dan mag dit volgens vaste rechtsspaak en Nederlandse wetgeving niet. Er moet in dit verband gekeken worden naar de loonkosten, die door de onderwijsinstelling in samenhang met de twee dagen is gemaakt.

 Soms gaat het bedrijf bij tussentijdse opzegging van een cursus niet akkoord met de restitutie van het gehele cursusgeld of een groot gedeelte van het cursusgeld.

 In dit geval kan consumentenjurist.nl u helpen om uw recht te behalen.

 

Door: mr. Tirza Joemman